Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Kim Định

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 64 53 11 0 100 %
Tháng 11 85 69 16 0 100 %
Tháng 10 99 87 12 0 100 %
Tháng 9 91 85 6 0 100 %
Tháng 8 150 136 14 0 100 %
Tháng 7 154 141 13 0 100 %
Tháng 6 136 123 13 0 100 %
Tháng 5 134 119 15 0 100 %
Tháng 4 92 84 8 0 100 %
Tháng 3 114 94 20 0 100 %
Tháng 2 140 123 17 0 100 %
Tháng 1 47 36 11 0 100 %