Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Kim Chính

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 75 72 3 0 100 %
Tháng 11 80 76 4 0 100 %
Tháng 10 76 71 5 0 100 %
Tháng 9 70 68 2 0 100 %
Tháng 8 60 56 4 0 100 %
Tháng 7 61 52 9 0 100 %
Tháng 6 78 64 14 0 100 %
Tháng 5 74 60 14 0 100 %
Tháng 4 74 63 11 0 100 %
Tháng 3 103 86 17 0 100 %
Tháng 2 104 82 22 0 100 %
Tháng 1 64 51 13 0 100 %