Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Khánh Vân

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 108 46 62 0 100 %
Tháng 11 115 67 48 0 100 %
Tháng 10 92 33 59 0 100 %
Tháng 9 74 32 42 0 100 %
Tháng 8 98 59 39 0 100 %
Tháng 7 80 51 29 0 100 %
Tháng 6 95 50 45 0 100 %
Tháng 5 106 34 72 0 100 %
Tháng 4 114 47 67 0 100 %
Tháng 3 119 54 65 0 100 %
Tháng 2 116 39 77 0 100 %
Tháng 1 47 24 23 0 100 %