Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Khánh Trung

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 220 59 161 0 100 %
Tháng 11 267 101 166 0 100 %
Tháng 10 246 84 162 0 100 %
Tháng 9 313 144 169 0 100 %
Tháng 8 348 120 228 0 100 %
Tháng 7 371 52 319 0 100 %
Tháng 6 347 91 256 0 100 %
Tháng 5 269 70 199 0 100 %
Tháng 4 285 59 226 0 100 %
Tháng 3 419 164 255 0 100 %
Tháng 2 379 66 313 0 100 %
Tháng 1 239 78 161 0 100 %