Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Khánh Tiên

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 133 37 96 0 100 %
Tháng 11 149 49 100 0 100 %
Tháng 10 196 65 131 0 100 %
Tháng 9 156 27 129 0 100 %
Tháng 8 177 23 154 0 100 %
Tháng 7 208 22 186 0 100 %
Tháng 6 287 105 182 0 100 %
Tháng 5 221 20 201 0 100 %
Tháng 4 210 25 185 0 100 %
Tháng 3 262 25 237 0 100 %
Tháng 2 254 15 239 0 100 %
Tháng 1 186 35 151 0 100 %