Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Khánh Thủy

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 63 45 18 0 100 %
Tháng 11 67 54 13 0 100 %
Tháng 10 139 124 15 0 100 %
Tháng 9 48 28 20 0 100 %
Tháng 8 95 66 29 0 100 %
Tháng 7 79 44 35 0 100 %
Tháng 6 64 45 19 0 100 %
Tháng 5 79 72 7 0 100 %
Tháng 4 123 109 14 0 100 %
Tháng 3 77 52 22 3 96.1 %
Tháng 2 121 65 56 0 100 %
Tháng 1 54 27 27 0 100 %