Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Khánh Thiện

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 133 31 102 0 100 %
Tháng 11 139 39 100 0 100 %
Tháng 10 148 41 107 0 100 %
Tháng 9 141 25 116 0 100 %
Tháng 8 191 29 162 0 100 %
Tháng 7 155 19 136 0 100 %
Tháng 6 212 53 159 0 100 %
Tháng 5 162 7 155 0 100 %
Tháng 4 153 8 145 0 100 %
Tháng 3 187 7 180 0 100 %
Tháng 2 209 14 195 0 100 %
Tháng 1 89 12 77 0 100 %