Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Khánh Thành

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 76 45 31 0 100 %
Tháng 11 87 60 27 0 100 %
Tháng 10 121 27 94 0 100 %
Tháng 9 65 18 47 0 100 %
Tháng 8 86 36 50 0 100 %
Tháng 7 125 42 83 0 100 %
Tháng 6 113 47 65 1 99.1 %
Tháng 5 154 41 113 0 100 %
Tháng 4 101 36 65 0 100 %
Tháng 3 196 94 102 0 100 %
Tháng 2 194 47 147 0 100 %
Tháng 1 80 25 55 0 100 %