Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Khánh Phú

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 110 26 84 0 100 %
Tháng 11 133 60 73 0 100 %
Tháng 10 147 22 125 0 100 %
Tháng 9 120 13 107 0 100 %
Tháng 8 136 17 119 0 100 %
Tháng 7 162 14 148 0 100 %
Tháng 6 172 25 147 0 100 %
Tháng 5 110 19 91 0 100 %
Tháng 4 106 12 94 0 100 %
Tháng 3 177 52 125 0 100 %
Tháng 2 150 22 128 0 100 %
Tháng 1 63 12 51 0 100 %