Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Khánh Nhạc

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 358 106 252 0 100 %
Tháng 11 491 149 342 0 100 %
Tháng 10 501 126 375 0 100 %
Tháng 9 353 98 255 0 100 %
Tháng 8 480 105 375 0 100 %
Tháng 7 569 140 429 0 100 %
Tháng 6 558 144 414 0 100 %
Tháng 5 521 73 448 0 100 %
Tháng 4 428 73 355 0 100 %
Tháng 3 571 87 484 0 100 %
Tháng 2 446 48 398 0 100 %
Tháng 1 272 33 239 0 100 %