Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Khánh Mậu

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 79 59 20 0 100 %
Tháng 11 74 47 27 0 100 %
Tháng 10 129 111 18 0 100 %
Tháng 9 64 33 31 0 100 %
Tháng 8 168 146 22 0 100 %
Tháng 7 245 196 49 0 100 %
Tháng 6 188 170 18 0 100 %
Tháng 5 245 230 15 0 100 %
Tháng 4 117 106 11 0 100 %
Tháng 3 346 334 12 0 100 %
Tháng 2 394 378 16 0 100 %
Tháng 1 63 49 14 0 100 %