Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Khánh Lợi

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 551 549 2 0 100 %
Tháng 11 385 343 42 0 100 %
Tháng 10 80 59 21 0 100 %
Tháng 9 68 40 28 0 100 %
Tháng 8 75 24 51 0 100 %
Tháng 7 101 38 63 0 100 %
Tháng 6 130 88 42 0 100 %
Tháng 5 160 73 87 0 100 %
Tháng 4 63 49 14 0 100 %
Tháng 3 79 38 41 0 100 %
Tháng 2 69 40 29 0 100 %
Tháng 1 54 30 24 0 100 %