Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Khánh Hồng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 136 72 64 0 100 %
Tháng 11 194 98 96 0 100 %
Tháng 10 188 98 90 0 100 %
Tháng 9 226 107 119 0 100 %
Tháng 8 204 80 124 0 100 %
Tháng 7 285 106 179 0 100 %
Tháng 6 183 72 111 0 100 %
Tháng 5 191 79 112 0 100 %
Tháng 4 169 82 87 0 100 %
Tháng 3 228 106 122 0 100 %
Tháng 2 109 41 68 0 100 %
Tháng 1 96 22 74 0 100 %