Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Khánh Hội

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 120 58 62 0 100 %
Tháng 11 141 48 93 0 100 %
Tháng 10 123 61 62 0 100 %
Tháng 9 93 51 42 0 100 %
Tháng 8 149 69 80 0 100 %
Tháng 7 210 106 104 0 100 %
Tháng 6 279 109 170 0 100 %
Tháng 5 156 59 97 0 100 %
Tháng 4 169 47 122 0 100 %
Tháng 3 180 43 137 0 100 %
Tháng 2 165 45 120 0 100 %
Tháng 1 119 32 87 0 100 %