Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Khánh Hòa

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 239 95 144 0 100 %
Tháng 11 239 52 187 0 100 %
Tháng 10 231 46 185 0 100 %
Tháng 9 198 42 156 0 100 %
Tháng 8 141 52 89 0 100 %
Tháng 7 175 34 141 0 100 %
Tháng 6 189 63 126 0 100 %
Tháng 5 209 45 164 0 100 %
Tháng 4 146 44 102 0 100 %
Tháng 3 238 70 168 0 100 %
Tháng 2 285 76 209 0 100 %
Tháng 1 158 67 91 0 100 %