Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Khánh Hải

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 132 41 91 0 100 %
Tháng 11 101 41 60 0 100 %
Tháng 10 201 51 150 0 100 %
Tháng 9 154 14 140 0 100 %
Tháng 8 138 36 102 0 100 %
Tháng 7 188 54 134 0 100 %
Tháng 6 166 62 104 0 100 %
Tháng 5 171 14 157 0 100 %
Tháng 4 183 51 132 0 100 %
Tháng 3 234 50 184 0 100 %
Tháng 2 113 18 95 0 100 %
Tháng 1 85 26 59 0 100 %