Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Khánh Cường

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 128 55 72 1 99.2 %
Tháng 11 143 65 78 0 100 %
Tháng 10 125 51 74 0 100 %
Tháng 9 128 58 70 0 100 %
Tháng 8 128 52 76 0 100 %
Tháng 7 165 88 75 2 98.8 %
Tháng 6 122 26 96 0 100 %
Tháng 5 131 43 88 0 100 %
Tháng 4 132 45 87 0 100 %
Tháng 3 171 58 112 1 99.4 %
Tháng 2 144 41 103 0 100 %
Tháng 1 91 36 55 0 100 %