Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Khánh Cư

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 205 76 129 0 100 %
Tháng 11 199 68 131 0 100 %
Tháng 10 257 67 190 0 100 %
Tháng 9 223 73 150 0 100 %
Tháng 8 1532 873 659 0 100 %
Tháng 7 238 48 190 0 100 %
Tháng 6 185 49 136 0 100 %
Tháng 5 208 32 176 0 100 %
Tháng 4 215 52 163 0 100 %
Tháng 3 274 70 204 0 100 %
Tháng 2 195 35 160 0 100 %
Tháng 1 122 49 73 0 100 %