Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Khánh Công

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 64 11 53 0 100 %
Tháng 11 80 27 53 0 100 %
Tháng 10 94 47 47 0 100 %
Tháng 9 86 24 62 0 100 %
Tháng 8 97 22 75 0 100 %
Tháng 7 99 24 75 0 100 %
Tháng 6 113 23 90 0 100 %
Tháng 5 95 16 79 0 100 %
Tháng 4 151 91 60 0 100 %
Tháng 3 132 24 108 0 100 %
Tháng 2 116 20 96 0 100 %
Tháng 1 64 17 47 0 100 %