Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Khánh An

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 55 48 7 0 100 %
Tháng 11 102 25 76 1 99 %
Tháng 10 105 22 83 0 100 %
Tháng 9 167 40 127 0 100 %
Tháng 8 150 41 107 2 98.7 %
Tháng 7 154 38 116 0 100 %
Tháng 6 161 36 125 0 100 %
Tháng 5 102 23 79 0 100 %
Tháng 4 99 31 68 0 100 %
Tháng 3 302 75 227 0 100 %
Tháng 2 295 30 265 0 100 %
Tháng 1 82 13 69 0 100 %