Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Hùng Tiến

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 89 89 0 0 100 %
Tháng 11 80 80 0 0 100 %
Tháng 10 82 76 6 0 100 %
Tháng 9 64 63 1 0 100 %
Tháng 8 84 70 14 0 100 %
Tháng 7 72 64 8 0 100 %
Tháng 6 87 76 11 0 100 %
Tháng 5 88 79 9 0 100 %
Tháng 4 55 50 5 0 100 %
Tháng 3 101 98 3 0 100 %
Tháng 2 57 57 0 0 100 %
Tháng 1 33 33 0 0 100 %