Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Hồi Ninh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 33 28 5 0 100 %
Tháng 11 47 38 9 0 100 %
Tháng 10 56 52 4 0 100 %
Tháng 9 48 41 7 0 100 %
Tháng 8 56 50 6 0 100 %
Tháng 7 59 56 3 0 100 %
Tháng 6 56 48 8 0 100 %
Tháng 5 81 73 8 0 100 %
Tháng 4 66 55 11 0 100 %
Tháng 3 56 52 4 0 100 %
Tháng 2 66 52 14 0 100 %
Tháng 1 59 55 4 0 100 %