Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Định Hóa

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 83 80 3 0 100 %
Tháng 11 97 91 6 0 100 %
Tháng 10 162 159 3 0 100 %
Tháng 9 100 88 12 0 100 %
Tháng 8 141 123 18 0 100 %
Tháng 7 94 81 13 0 100 %
Tháng 6 68 48 20 0 100 %
Tháng 5 85 62 23 0 100 %
Tháng 4 101 63 38 0 100 %
Tháng 3 139 116 23 0 100 %
Tháng 2 163 104 59 0 100 %
Tháng 1 41 22 19 0 100 %