Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Cồn Thoi

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 50 44 6 0 100 %
Tháng 11 54 37 17 0 100 %
Tháng 10 88 77 11 0 100 %
Tháng 9 55 40 15 0 100 %
Tháng 8 50 28 22 0 100 %
Tháng 7 41 29 12 0 100 %
Tháng 6 75 69 6 0 100 %
Tháng 5 51 36 15 0 100 %
Tháng 4 61 41 20 0 100 %
Tháng 3 87 66 21 0 100 %
Tháng 2 61 38 23 0 100 %
Tháng 1 55 44 11 0 100 %