Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Chất Bình

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 43 35 8 0 100 %
Tháng 11 40 34 6 0 100 %
Tháng 10 64 53 11 0 100 %
Tháng 9 38 33 5 0 100 %
Tháng 8 58 47 11 0 100 %
Tháng 7 55 48 7 0 100 %
Tháng 6 43 40 3 0 100 %
Tháng 5 59 44 15 0 100 %
Tháng 4 61 54 7 0 100 %
Tháng 3 73 56 17 0 100 %
Tháng 2 60 30 30 0 100 %
Tháng 1 31 19 12 0 100 %