Thống kê chi tiết theo tháng UBND thị trấn Bình Minh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 24 23 1 0 100 %
Tháng 11 24 17 7 0 100 %
Tháng 10 35 32 3 0 100 %
Tháng 9 29 27 2 0 100 %
Tháng 8 49 36 13 0 100 %
Tháng 7 47 36 11 0 100 %
Tháng 6 27 24 3 0 100 %
Tháng 5 26 21 5 0 100 %
Tháng 4 18 14 4 0 100 %
Tháng 3 50 39 11 0 100 %
Tháng 2 40 26 14 0 100 %
Tháng 1 23 19 4 0 100 %