Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Ân Hòa

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 122 122 0 0 100 %
Tháng 11 201 201 0 0 100 %
Tháng 10 276 276 0 0 100 %
Tháng 9 227 227 0 0 100 %
Tháng 8 221 220 1 0 100 %
Tháng 7 141 141 0 0 100 %
Tháng 6 170 168 2 0 100 %
Tháng 5 123 123 0 0 100 %
Tháng 4 116 115 1 0 100 %
Tháng 3 122 122 0 0 100 %
Tháng 2 120 120 0 0 100 %
Tháng 1 64 64 0 0 100 %