Thống kê chi tiết theo tháng Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 1316 1273 43 0 100 %
Tháng 11 1623 1600 23 0 100 %
Tháng 10 565 544 21 0 100 %
Tháng 9 495 457 38 0 100 %
Tháng 8 593 538 55 0 100 %
Tháng 7 466 443 23 0 100 %
Tháng 6 552 542 10 0 100 %
Tháng 5 596 593 3 0 100 %
Tháng 4 563 559 4 0 100 %
Tháng 3 766 760 6 0 100 %
Tháng 2 721 707 14 0 100 %
Tháng 1 620 613 7 0 100 %