Thống kê chi tiết theo tháng Trung tâm một cửa liên thông

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 397 382 15 0 100 %
Tháng 11 319 317 2 0 100 %
Tháng 10 546 536 10 0 100 %
Tháng 9 495 469 26 0 100 %
Tháng 8 376 369 7 0 100 %
Tháng 7 223 211 12 0 100 %
Tháng 6 348 344 4 0 100 %
Tháng 5 275 267 8 0 100 %
Tháng 4 273 258 15 0 100 %
Tháng 3 413 410 3 0 100 %
Tháng 2 315 302 13 0 100 %
Tháng 1 354 350 4 0 100 %