Thống kê chi tiết theo tháng Phòng Nghiệp vụ - Kỹ thuật - Chi cục CNTY

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 4 4 0 0 100 %
Tháng 10 8 8 0 0 100 %
Tháng 9 9 9 0 0 100 %
Tháng 8 5 5 0 0 100 %
Tháng 7 9 9 0 0 100 %
Tháng 6 6 6 0 0 100 %
Tháng 5 7 6 1 0 100 %
Tháng 4 10 10 0 0 100 %
Tháng 3 8 8 0 0 100 %
Tháng 2 4 4 0 0 100 %
Tháng 1 4 4 0 0 100 %