Thống kê chi tiết theo tháng Phòng Nghiệp vụ dược - Quản lý hành nghề

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 118 118 0 0 100 %
Tháng 11 128 127 1 0 100 %
Tháng 10 83 83 0 0 100 %
Tháng 9 92 91 1 0 100 %
Tháng 8 81 80 1 0 100 %
Tháng 7 121 119 2 0 100 %
Tháng 6 91 91 0 0 100 %
Tháng 5 78 77 1 0 100 %
Tháng 4 85 85 0 0 100 %
Tháng 3 99 99 0 0 100 %
Tháng 2 54 54 0 0 100 %
Tháng 1 74 72 2 0 100 %