Thống kê chi tiết theo tháng Phòng Tổ chức - Hành chính

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 1 1 1 0 0 100 %