Thống kê chi tiết theo tháng Phòng nghiệp vụ y

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 5 2 3 0 100 %
Tháng 11 8 7 1 0 100 %
Tháng 10 3 3 0 0 100 %
Tháng 9 7 6 1 0 100 %
Tháng 8 7 6 1 0 100 %
Tháng 7 16 11 5 0 100 %
Tháng 6 7 6 1 0 100 %
Tháng 5 4 4 0 0 100 %
Tháng 4 3 3 0 0 100 %
Tháng 3 5 5 0 0 100 %
Tháng 2 5 5 0 0 100 %
Tháng 1 2 2 0 0 100 %