Thống kê chi tiết theo tháng Phòng Kinh tế Ngành

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 14 12 2 0 100 %
Tháng 11 16 13 3 0 100 %
Tháng 10 15 6 9 0 100 %
Tháng 9 13 13 0 0 100 %
Tháng 8 12 6 6 0 100 %
Tháng 7 10 6 4 0 100 %
Tháng 6 13 7 6 0 100 %
Tháng 5 17 13 4 0 100 %
Tháng 4 17 12 5 0 100 %
Tháng 3 15 11 4 0 100 %
Tháng 2 11 8 3 0 100 %
Tháng 1 19 9 10 0 100 %