Thống kê chi tiết theo tháng Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 123 120 3 0 100 %
Tháng 11 136 134 2 0 100 %
Tháng 10 86 86 0 0 100 %
Tháng 9 99 97 2 0 100 %
Tháng 8 88 86 2 0 100 %
Tháng 7 137 130 7 0 100 %
Tháng 6 98 97 1 0 100 %
Tháng 5 82 81 1 0 100 %
Tháng 4 88 88 0 0 100 %
Tháng 3 104 104 0 0 100 %
Tháng 2 59 59 0 0 100 %
Tháng 1 77 75 2 0 100 %