Thống kê chi tiết theo tháng Lãnh đạo Sở Y Tế

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 108 108 0 0 100 %
Tháng 11 128 127 1 0 100 %
Tháng 10 77 77 0 0 100 %
Tháng 9 94 93 1 0 100 %
Tháng 8 54 54 0 0 100 %
Tháng 7 105 98 7 0 100 %
Tháng 6 89 89 0 0 100 %
Tháng 5 60 59 1 0 100 %
Tháng 4 60 60 0 0 100 %
Tháng 3 91 91 0 0 100 %
Tháng 2 50 50 0 0 100 %
Tháng 1 77 75 2 0 100 %