Thống kê chi tiết theo tháng Bộ phận TN và TKQ tại TTPVHCC

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 896 812 84 0 100 %
Tháng 11 899 835 64 0 100 %
Tháng 10 857 771 86 0 100 %
Tháng 9 740 734 6 0 100 %
Tháng 8 817 816 1 0 100 %
Tháng 7 812 712 100 0 100 %
Tháng 6 766 707 59 0 100 %
Tháng 5 776 736 40 0 100 %
Tháng 4 1003 845 158 0 100 %
Tháng 3 1012 971 41 0 100 %
Tháng 2 609 574 35 0 100 %
Tháng 1 359 354 5 0 100 %