Thống kê chi tiết theo tháng Bộ phận TN và TKQ Sở Công Thương

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 233 0 233 0 100 %
Tháng 11 2646 13 2633 0 100 %
Tháng 10 3071 14 3057 0 100 %
Tháng 9 2454 9 2445 0 100 %
Tháng 8 3318 36 3282 0 100 %
Tháng 7 2161 15 2146 0 100 %
Tháng 6 2789 40 2749 0 100 %
Tháng 5 1873 9 1864 0 100 %
Tháng 4 2102 11 2091 0 100 %
Tháng 3 2126 14 2112 0 100 %
Tháng 2 2241 14 2227 0 100 %
Tháng 1 1292 15 1277 0 100 %