Thống kê theo lĩnh vực của UBND Phường Nam Sơn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1780 1780 22 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 415 415 194 0 100 %
Bảo trợ xã hội 37 37 37 0 100 %
Văn hóa cơ sở 21 21 21 0 100 %
Người có công 1 1 1 0 100 %
Giảm nghèo 1 1 1 0 100 %