Thống kê theo lĩnh vực của UBND Phường Bắc Sơn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1711 1711 158 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 764 764 303 0 100 %
Văn hóa cơ sở 20 20 20 0 100 %
Bảo trợ xã hội 20 20 20 0 100 %
Người có công 10 10 10 0 100 %
Thi đua, khen thưởng (Nội vụ) 2 2 2 0 100 %
Nuôi con nuôi 1 1 1 0 100 %