Thống kê theo lĩnh vực của UBND Thị trấn Yên Ninh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 4730 4730 560 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 605 605 229 0 100 %
Bảo trợ xã hội 159 159 159 0 100 %
Người có công 28 28 28 0 100 %
Đất đai 1 1 1 0 100 %