Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Yên Lộc

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 287 287 287 0 100 %
Bảo trợ xã hội 101 101 101 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 43 43 9 0 100 %
Người có công 15 15 15 0 100 %