Thống kê theo lĩnh vực của UBND Xã Yên Quang

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1091 1091 58 0 100 %
Văn hóa cơ sở 641 641 641 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 331 328 133 3 99.1 %
Bảo trợ xã hội 121 121 121 0 100 %
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 56 56 56 0 100 %
Người có công 11 11 11 0 100 %