Thống kê theo lĩnh vực của UBND Xã Xích Thổ

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Văn hóa cơ sở 2135 2135 2135 0 100 %
Chứng thực 559 559 51 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 252 252 135 0 100 %
Bảo trợ xã hội 184 184 184 0 100 %
Thi đua, khen thưởng (Nội vụ) 86 86 86 0 100 %
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 75 75 75 0 100 %
Người có công 12 12 12 0 100 %
Đất đai 1 1 1 0 100 %