Thống kê theo lĩnh vực của UBND Xã Văn Phú

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Văn hóa cơ sở 1530 1530 1530 0 100 %
Chứng thực 697 697 163 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 223 223 119 0 100 %
Bảo trợ xã hội 106 106 106 0 100 %
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 28 28 28 0 100 %
Người có công 8 8 8 0 100 %
Thi đua, khen thưởng (Nội vụ) 1 1 1 0 100 %