Thống kê theo lĩnh vực của UBND Xã Văn Phương

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 706 706 113 0 100 %
Văn hóa cơ sở 364 364 364 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 272 272 105 0 100 %
Bảo trợ xã hội 106 106 106 0 100 %
Thi đua, khen thưởng (Nội vụ) 48 48 48 0 100 %
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 14 14 14 0 100 %
Người có công 4 4 4 0 100 %