Thống kê theo lĩnh vực của UBND Xã Văn Phong

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch (Tư pháp) 295 295 91 0 100 %
Chứng thực 270 270 98 0 100 %
Văn hóa cơ sở 138 138 138 0 100 %
Bảo trợ xã hội 85 85 85 0 100 %
Thi đua, khen thưởng (Nội vụ) 41 41 41 0 100 %
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 27 27 27 0 100 %
Người có công 12 12 12 0 100 %