Thống kê theo lĩnh vực của UBND Xã Thanh Lạc

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 873 873 113 0 100 %
Văn hóa cơ sở 404 404 404 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 211 211 118 0 100 %
Bảo trợ xã hội 67 67 67 0 100 %
Người có công 26 26 26 0 100 %
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 6 6 6 0 100 %
Thi đua, khen thưởng (Nội vụ) 3 3 3 0 100 %
Nuôi con nuôi 1 1 1 0 100 %