Thống kê theo lĩnh vực của UBND Xã Thượng Hòa

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 928 928 0 0 100 %
Văn hóa cơ sở 383 383 383 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 212 212 93 0 100 %
Bảo trợ xã hội 175 175 175 0 100 %
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 25 25 25 0 100 %
Người có công 19 19 19 0 100 %
Thi đua, khen thưởng (Nội vụ) 5 5 5 0 100 %