Thống kê theo lĩnh vực của UBND Xã Thạch Bình

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1154 1154 21 0 100 %
Văn hóa cơ sở 790 790 790 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 360 360 229 0 100 %
Bảo trợ xã hội 232 232 232 0 100 %
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 167 167 167 0 100 %
Người có công 17 17 17 0 100 %
Thi đua, khen thưởng (Nội vụ) 10 10 10 0 100 %